Ing. Tomáš Sýkora

zakladatel Forpolis

Tomáš Sýkora vystudoval obor veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě, přičemž předchozí bakalářský stupeň absolvoval na Fakultě sociálně ekonomické UJEP.

Po celou téměř dvacetiletou dobu svého pracovního života se zabývá regionálním a lokálním rozvojem (konkrétně především strategickým plánováním a kohezní politikou).

Prošel prací jak ve veřejném sektoru (místní i regionální samospráva), tak konzultačním byznysem, až nakonec zakotvil v akademickém světě.

Řadu let působil na ústeckém magistrátu, kde se v pozici vedoucího oddělení koncepcí zabýval strategickým plánováním rozvoje města a měl na starosti dotační politiku města. Ještě před vstupem ČR do EU byl u samých začátků debat o kohezní politice a její aplikace v českých podmínkách. Do této doby se také datuje zahájení aktivní spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, s nímž úzce kooperuje dosud jako člen řady pracovních skupin, externí poradce v sekci regionálního rozvoje a zahraničních vztahů a jako školitel v projektech.

Po sedmileté magistrátní zkušenosti nastoupil takříkajíc na druhou stranu barikády, tedy na stranu poskytovatele dotace – působil jako vedoucí odboru řízení programu na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad). Následně se přesunul také geograficky a začal pracovat jako vedoucí odboru strategií a dotací na Magistrátu města Karlovy Vary.

Po dvou letech tuto pozici opustil, aby zde nadále až dosud pokračoval jako osoba samostatně výdělečně činná jako poradce ve stejné oblasti – tedy pro otázky strategického rozvoje a dotací. Zároveň se pustil do konzultačních vod a pracoval jako výkonný ředitel společnosti MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí). 

Tam získal cenné zkušenosti také z řady jiných tuzemských a zahraničních měst, spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale na vlastní kůži poznal také slasti a strasti soukromého sektoru. 

V této době začal externě přednášet na FSE UJEP, z čehož se časem vyvinul úzký vztah, který přerostl v plné angažmá na univerzitě. Ve svých čtyřiceti letech se navíc stal doktorandem a snaží se propojovat své dosavadní praktické zkušenosti s pohledem akademickým.

Svého času vyrazil na roční stáž v Programu pro mladé řídící pracovníky ve veřejném sektoru Nadace Roberta Bosche do Německa – mimo jiné působil na radnici v Chemnitz a na Saském státním ministerstvu hospodářství a práce v Drážďanech. Mezi regionalisty má řadu osobních přátel, tudíž i hranici mezi osobním a pracovním prostorem má velmi tenkou.

Ing. Martin Domín

tajemník Forpolis

Martin Domín vystudoval obor Regionální rozvoj a veřejná správa na FSE UJEP, kde dále působí jako interní doktorand. Při PhD studiu se věnuje transformaci uhelných regionů v kontextu dekarbonizace.

Od roku 2020 se spolu s Tomášem Sýkorou stará o organizace akcí pod záštitou Forpolisu a o jeho propagaci nejen na FSE ale i mimo ni.

V občanském životě je Martin Domín učitelem základní školy a zastupitelem Statutárního města Most